Connecting...

Rheolwr Diogelwch/Safety Manager

Posted 9 months ago by Transport for Wales
Location
Contract Type Permanent
Salary £48,650 – £58,185
Sector Transport
Posted 9 months ago
Apply by Friday, 7 September 2018
Pwrpas y Swydd Trafnidiaeth Cymru yw’r cwmni dielw sy’n cymell gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth ansawdd uchel, diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch yng Nghymru. Ein bwriad yw ‘Cadw Cymru i Symud’ trwy ddarparu gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid, cyngor arbenigol a buddsoddiad mewn isadeiledd. Gall teithwyr rheilffyrdd ar draws Cymru a’i gororau edrych ymlaen at weld eu gwasanaethau rheilffordd yn trawsnewid diolch i fuddsoddiad o £5biliwn a fydd yn cyllido gwelliannau sylweddol i amledd ac ansawdd gwasanaethau Cymru a’r Gororau, yn ogystal â chreu Metro De Cymru. Gan adrodd i’r Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynaliadwyedd, bydd y Rheolwr Diogelwch yn arwain y gwaith adeiladu rheilffyrdd ac iechyd, diogelwch ac amgylchedd sifil. Dyma gyfle Pwrpas y Swydd Trafnidiaeth Cymru yw’r cwmni dielw sy’n cymell gweledigaeth Llywodraeth Cymru o rwydwaith trafnidiaeth ansawdd uchel, diogel, integredig, fforddiadwy a hygyrch yng Nghymru. Ein bwriad yw ‘Cadw Cymru i Symud’ trwy ddarparu gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid, cyngor arbenigol a buddsoddiad mewn isadeiledd. Gall teithwyr rheilffyrdd ar draws Cymru a’i gororau edrych ymlaen at weld eu gwasanaethau rheilffordd yn trawsnewid diolch i fuddsoddiad o £5biliwn a fydd yn cyllido gwelliannau sylweddol i amledd ac ansawdd gwasanaethau Cymru a’r Gororau, yn ogystal â chreu Metro De Cymru. Gan adrodd i’r Cyfarwyddwr Diogelwch a Chynaliadwyedd, bydd y Rheolwr Diogelwch yn arwain y gwaith adeiladu rheilffyrdd ac iechyd, diogelwch ac amgylchedd sifil. Dyma gyfle cyffrous i arwain ar yr holl faterion iechyd, diogelwch ac amgylchedd at ddiben adeiladu Metro De Cymru gwerth £738miliwn yn ogystal â phrosiectau eraill ledled Cymru. 
 
Rôl a Chyfrifoldebau 
 • Rheoli, arwain a hyrwyddo’r gwaith o gyflawni iechyd, diogelwch ac amgylchedd ar draws holl brosiectau adeiladu Trafnidiaeth Cymru.
 • Gweithio gyda’r amryw dimau ar draws Trafnidiaeth Cymru i ddatblygu a chyflawni strategaeth Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd sy’n ymateb i anghenion busnes ac yn eu diwallu. 
 • Dylunio, datblygu a chyfleu amcanion strategol a mesur perfformiad iechyd, diogelwch ac amgylchedd yn erbyn deilliannau strategol. 
 • Darparu’r gefnogaeth a’r arweiniad angenrheidiol i gynorthwyo cyfarwyddwyr, rheolwyr a staff i ddiwallu eu cyfrifoldebau iechyd, diogelwch ac amgylchedd i’r safonau uchel sy’n ofynnol gan y cwmni, ac ymddwyn fel prif gyswllt i gydweithwyr sy’n gofyn am gyngor yn y maes hwn. 
 • Hwyluso a hyfforddi timau gweithredol ar egwyddorion ac offer iechyd, diogelwch ac amgylchedd arloesol i alluogi’r tîm i ymgysylltu’n effeithiol gyda’r gweithlu. 
 • Arwain unrhyw weithgareddau sicrhau iechyd, diogelwch ac amgylchedd, gan roi hyder i’r cwmni bod effeithiolrwydd gweithredol yr holl brosesau iechyd, diogelwch ac amgylchedd perthnasol yn cael eu cynnal. 
 • Datblygu a meithrin diwylliant o ddiogelwch ar bob lefel yn y sefydliad. 
 • Cyflawni newid ymddygiadol a diwylliannol effeithiol ar draws amrywiaeth o brosiectau mawrion 
 • Datblygu a chyflwyno polisïau, cynlluniau a gweithdrefnau iechyd, diogelwch ac amgylchedd yn unol â deddfwriaeth ac arfer gorau cyfredol. 
 • Sicrhau bod asesiadau risg sy’n gysylltiedig â gweithgareddau a gyflawnir gan Drafnidiaeth Cymru a’i chyflenwyr yn cael eu cynnal yn effeithlon ac yn briodol. 
 • Rhoi cyngor ar ddatganiadau dull sy’n gysylltiedig â gweithgareddau a gyflawnir gan Drafnidiaeth Cymru a’i chontractwyr. 
 • Gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol a monitro iechyd, diogelwch a chynaliadwyedd perfformiad Trafnidiaeth Cymru a’i chyflenwyr. 
 • Sicrhau bod Trafnidiaeth Cymru’n parhau i ufuddhau i newidiadau perthnasol mewn deddfwriaeth diogelwch ac amgylcheddol. 
 • Ymchwilio i unrhyw ddamweiniau a digwyddiadau i ddarganfod gwraidd yr achos, ac adolygu a gweithredu mesurau rheoli i atal ail ddigwyddiad.
 • Cynnal hyfforddiant a chyflwyniadau ar faterion yn ymwneud â materion iechyd, diogelwch a chynaliadwyedd.
 • Deall sefyllfa ariannol y cwmni a’r economi ehangach, a sicrhau bod gwerth am arian yn cael ei gyflawni wrth gyflwyno gwasanaethau.
 • Cynnal ei (d)datblygiad proffesiynol ei hun a chadw i fyny gyda newidiadau rheoleiddiol a datblygiadau mewn arfer gorau.
 • Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill fel y bo’n ofynnol sy’n gymesur â’r rôl a’r radd 
Gwybodaeth, Sgiliau, Cymwysterau a Phrofiad 
 
Hanfodol 
 
 • Yn weithiwr Iechyd, Diogelwch, Amgylchedd ac Ansawdd proffesiynol profiadol gyda hanes da o weithio yn y sectorau adeiladu a rheilffordd. 
 • Profiad o arwain datblygiad, cyflawniad ac adolygiad o strategaethau, polisïau, cynlluniau a gweithdrefnau iechyd, diogelwch ac amgylchedd yn effeithiol. 
 • Aelod o IOSH. 
 • Yn fedrus wrth reoli a chydlynu adroddiadau uniongyrchol i gyflwyno gwasanaeth effeithlon. 
 • Gallu hyrwyddo cydweithrediadau ar draws timau, gyda ffocws ar adeiladu rhwydweithiau cryfion a gwella cyflawniad cyffredinol y gwasanaeth. 
 • Gweithiwr proffesiynol sy’n cofleidio newid ac sy’n ystyried ffyrdd newydd o weithio fel cyfle i wella, sy’n greadigol ac yn arloesol, ac sy’n chwilio am gyfleoedd a syniadau newydd. 
 • Gwybodaeth amlwg am ddeddfwriaeth iechyd, diogelwch ac amgylchedd cyfredol gyda’r gallu i roi’r wybodaeth hon ar waith mewn amgylchedd gwaith. 
 • Sgiliau arweinyddiaeth, rhyngbersonol a chyfathrebu da (ar lafar ac ar bapur) gyda sgiliau dylanwadu a chyflwyno da. 
 • Sgiliau gwneud penderfyniadau clir, ystyriol ac amserol gyda’r gallu i ddadansoddi sefyllfa’n gyflym ac ystyried y risgiau a’r cyfleoedd. 
 • Y gallu i ddefnyddio’i farn/barn ei hun yn briodol i wneud penderfyniadau amserol a cheisio creu atebion er lles y busnes yn gyffredinol. 
 • Yn gallu addasu i amgylchiadau newidiol a gallu newid arddulliau i weddu i wahanol ofynion, pobl a sefyllfaoedd. 
 • Y gallu i ddefnyddio doethineb a chynnal cyfrinachedd fel y bo’n briodol. 
 • Profiad amlwg o gynllunio, blaenoriaethu a chyflwyno gwaith yn gyson i safon uchel ac erbyn y dyddiad cau angenrheidiol
 • Profiad amlwg o weithio’n dda dan bwysau a gweithio’n hyblyg i reoli blaenoriaethau cystadleuol mewn sefydliad uchel ei broffil a heriol sy’n symud yn gyflym.
 
Dymunol: 
 • Profiad o weithio gyda phrosesau rheoli prosiect Network Rail 
 • Yn gyfarwydd ag ISO 9001; ISO 14001; ac OHSAS 18001. 
 • Profiad o ddatblygu a rheoli cyllideb, gan gynnwys darogan a monitro gwariant. 
 • Aelodaeth Siartredig o IOSH.  Profiad o weithio mewn neu ddealltwriaeth o bob agwedd ar y sector trafnidiaeth.
 • Profiad o sefydlu a chynnal perthynas effeithiol a chyfathrebu gydag ystod eang o gydweithwyr, cwsmeriaid a rhanddeiliaid. 
 • Sgiliau Cymraeg: o Darllen: dealltwriaeth lawn o’r holl ddeunydd cysylltiedig â gwaith 
  • Siarad: yn rhugl 
  • Dealltwriaeth: yn gallu deall yr holl sgyrsiau cysylltiedig â gwaith 
  • Ysgrifenedig: yn gallu paratoi deunydd ysgrifenedig ar gyfer yr holl faterion cysylltiedig â gwaith 
 
Cyfleoedd i Ddatblygu 
 
Cynigia’r swydd hon gyfle i ddatblygu ystod eang o sgiliau mewn cyfnod datblygu cyffrous i drafnidiaeth yng Nghymru. Bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn cyfarfodydd a digwyddiadau uchel eu proffil, a gweithio gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol allweddol. Mae hon yn egin rôl lle bydd gan ddeilydd y swydd gyfle i ddylanwadu. Dyddiad y Cyfweliad Cynhelir y cyfweliadau ar gyfer y rôl hon ar 25 Medi 2018
 
 

Transport for Wales (TfW) is the not-for-profit company driving forward the Welsh Government’s vision of a high-quality, safe, integrated, affordable and accessible transport network in Wales. Our mission is to ‘Keep Wales Moving’ by providing customer-focused service, expert advice and infrastructure investment. Rail passengers across Wales and its borders can now look forward to the transformation of their rail services thanks to a £5 billion investment that will fund significant improvements to the frequency and quality of Wales and Borders services, as well as the creation of the South Wales Metro. Reporting to the Safety and Sustainability Director, the Safety Manager will lead on rail construction and civil health, safety & environment (HSE). This is an exciting opportunity. to lead on all HSE matters for the construction of the £738m South Wales Metro as well as other projects throughout Wales. 

Role and Responsibilities 

 • Manage, lead and champion HSE delivery across all Transport for Wales construction projects. 
 • Work with the various teams across Transport for Wales to develop and deliver an HSE strategy that responds to and meets business needs. 
 • Design, develop and communicate strategic objectives, and measure HSE performance against strategic deliverables. 
 • Provide the support and guidance necessary to assist directors, managers and staff to fulfil their HSE responsibilities to the high standards required by the company, and act as a key contact for colleagues seeking advice on this area. 
 • Facilitate and coach operational teams on cutting-edge HSE principles and tools to allow the team to engage effectively with the workforce. 
 • Lead any HSE assurance activities, providing confidence to the company that operational effectiveness of all relevant HSE processes is maintained. 
 • Develop and foster a culture of safety at all levels within the organisation.  Deliver effective behavioural and cultural change across a variety of major projects. 
 • Develop and deliver HSE policies, plans and procedures in accordance with current legislation and best practice. 
 • Ensure that risk assessments associated with activities undertaken by Transport for Wales and its suppliers are carried out in an efficient and appropriate manner.  Advise on method statements associated with activities undertaken by Transport for Wales and its contractors.  Work with key stakeholders and monitor the health, safety and sustainability performance of Transport for Wales and its suppliers. 
 • Ensure that Transport for Wales remains compliant with relevant changes in safety and environmental legislation. 
 • Investigate any accidents and incidents to discover root causation, and review and implement control measures to prevent reoccurrence. 
 • Conduct training and presentations on matters relating to health, safety and sustainability matters. 
 • Understand the financial position of the company and the wider economy, and ensure that value for money is achieved when delivering services. 
 • Maintain own professional development and stay abreast of regulatory changes and developments in best practice. 
 • Undertake any other duties as required commensurate with the role and grade

Knowledge, Skills, Qualifications and Experience

 Essential 

 • An experienced HSEQ professional with a good track record of working in the construction and rail sectors. 
 • Experience of leading the effective development, delivery and review of HSE strategies, policies, plans and procedures. 
 • A member of IOSH.  Skilled in managing and coordinating direct reports to deliver an efficient service. 
 • Able to promote cross-team collaborations, with a focus on building strong networks and improving overall service delivery. 
 • A professional who embraces change and sees new ways of working as an opportunity to improve, who is creative and innovative, and who seeks new opportunities and ideas. 
 • Demonstrable knowledge of current HSE legislation with the ability to apply this knowledge to a working environment. 
 • Good leadership, interpersonal and communications skills (written and verbal) with good influencing and presentation skills. 
 • Clear, considered and timely decision-making skills, with the ability to analyse a situation quickly and consider the risks and opportunities. 
 • Able to appropriately use own judgement to make timely decisions and seek to create solutions for overall business benefit. 
 • Adaptable to changing circumstances and able to change styles to suit different requirements, people and situations. 
 • Able to use discretion and maintain confidentiality as appropriate. 
 • Demonstrable experience of planning, prioritising and consistently delivering work to a high standard and by the required deadline. 
 • Demonstrable experience of working well under pressure and of working flexibly to manage competing priorities in a high profile, challenging and fast moving organisation. Desirable: 
 • Experience of working with Network Rail project management processes 
 • Conversant with ISO 9001; ISO 14001; and OHSAS 18001. 
 • Experience of developing and managing a budget, including forecasting and monitoring spend. 
 • Chartered Membership of IOSH.
 • Experience of working within or an understanding of all aspects of the transport sector. 
 • Experience of establishing and maintaining effective relationships and communicating with a wide range of colleagues, customers and stakeholders. 
 • Welsh Language skills: 
  • Reading: full understanding of all work-related material 
  • Spoken: fluent o Understanding: can understand all work-related conversations 
  • Written: can prepare written material for all work-related matters 
Development Opportunities
This post offers the opportunity to develop a wide range of skills in an exciting period of development for transport in Wales. There will be opportunities to be involved in high profile meetings and events, and work with key internal and external stakeholders. This is an emerging role which the post holder will have the opportunity to influence. 
Interview Date Interviews for this role will be held on 25 September 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transport for Wales

Live Jobs: 0 - View all Jobs