Connecting...

Health and Safety Manager

Posted 6 months ago by North Wales Police
Location
Contract Type Permanent
Salary (£31,995 - £34,614 pa
Sector Corporate HSE
Posted 6 months ago
Apply by Sunday, 21 July 2019

As Head of the Health and Safety Unit, to give advice and guidance in respect of health and safety matters. Provide prescriptive instruction when necessary to ensure compliance with legislation and policies, using Recommendations, Requirements, Force Improvement and Prohibition Notices as appropriate.

Level 3 Welsh language skills are essential for this post. Please refer to the NWP Welsh Language Skills Policy for details on your eligibility criteria and learning commitments throughout probation.

North Wales Police is committed to being a bilingual organisation. You will therefore be expected to demonstrate a positive approach towards the Welsh Language. In accordance with the North Wales Police Welsh Language Skills Policy prior to an offer of appointment being made, if you do not already speak Welsh you will be required to achieve Level 2 in spoken Welsh. In essence this means that you can understand and pronounce Welsh place names and peoples’ names as well as an ability to understand and use simple everyday spoken Welsh phrases. All the support material required to satisfy this requirement is available on the Force Website. You will also be required to demonstrate Level 3 spoken skills during your probation period, for which you will be fully supported.

Please note the successful applicant(s) will be required to provide a 12 month commitment to this role.

Closing date: 21/07/2019

Return to: SSF.Recruitment@nthwales.pnn.police.uk

It is your responsibility to ensure that your Managers have sufficient time to complete the relevant section of the form, ensuring it reaches the SSF prior to the closing date. Applications submitted without this will not be processed.

Interviews: 12/08/2019

This is a full time post however staff members interested in job share are welcome to apply. 

NWP Staff within a probationary period or who are subject to a time commitment in their current role which still applies are not permitted to apply.

Applicants that have previously applied for this role and have been unsuccessful within the last 6 months are not eligible to apply.

Special Officers who have achieved Independent Patrol Status and have continued to work the minimum number of duty hours per week (4 hours) may apply for internal police staff vacancies.

Current Agency Staff with more than 12 continuous months’ service (as at publication date of advert) are permitted to apply for this vacancy.

If you require any further information please do not hesitate to contact:  SSF Recruitment

Ref:  SUP No. 1787

 

 

Fel Pennaeth yr Uned Iechyd a Diogelwch, rhoi cyngor ac arweiniad yng nghyswllt materion iechyd a diogelwch.  Cynnig cyfarwyddid lle bo'r galw i sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth a pholisïau, yn defnyddio Argymhellion, Gofynion, Gwella'r Heddlu a Hysbysiadau Gwaharddiadau fel bo'n briodol.

Fel Pennaeth yr Uned Iechyd a Diogelwch, rhoi cyngor ac arweiniad yng nghyswllt materion iechyd a diogelwch.  Cynnig cyfarwyddid lle bo'r galw i sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth a pholisïau, yn defnyddio Argymhellion, Gofynion, Gwella'r Heddlu a Hysbysiadau Gwaharddiadau fel bo'n briodol.

Mae sgiliau Cymraeg Lefel 3 yn hanfodol ar gyfer y swyddhon. Cyfeiriwch at Bolisi Sgiliau Iaith Gymraeg Heddlu Gogledd Cymru am fanylion ynghylch y meini prawf perthnasol a’r ymrwymiadau dysgu yn ystod y cyfnod prawf.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi ymrwymo i fod yn sefydliad dwyieithog. Felly, bydd disgwyl i chi ddangos agwedd gadarnhaol tuag at yr iaith Gymraeg. Yn unol â pholisi sgiliau iaith Gymraeg Heddlu Gogledd Cymru cyn cael cynnig swydd bydd gofyn i chi gyflawni lefel 2 mewn Cymraeg llafar os nad ydych eisoes yn siarad Cymraeg. Yn y bôn golyga hyn y gallwch ddeall ac ynganu enwau lleoedd ac enwau pobl yn Gymraeg yn ogystal â gallu deall a defnyddio ymadroddion Cymraeg llafar syml, bob dydd. Mae’r holl ddeunydd cymorth sydd ei angen i fodloni'r gofyniad hwn ar gael ar wefan yr Heddlu. Bydd hefyd yn ofynnol i chi ddangos sgiliau llafar lefel 3 yn ystod eich cyfnod prawf a chewch eich cefnogi’n llawn ar gyfer hyn.

Nodwch os gwelwch yn dda y bydd rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus ymrwymo i aros yn y swydd hon am 12 mis.

Dyddiad cau: 21/07/2019

Dychweler i: SSF.Recruitment@nthwales.pnn.police.uk

Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod gan eich Rheolwyr ddigon o amser i lenwi’r adran berthnasol o’r ffurflen, a’i bod yn cyrraedd y Ganolfan Gwasanaethau cyn y dyddiad cau.

Ni fydd ceisiadau a gyflwynir heb yr wybodaeth hon yn cael eu prosesu.

Cyfweliadau: 12/08/2019

Mae hon yn swydd llawn amser ond gwahoddir ceisiadau gan unigolion sydd â diddordeb mewn rhannu swydd. 

Ni chaniateir i Staff HGC sydd o fewn eu cyfnod prawf neu sydd wedi ymrwymo i aros yn eu swydd gyfredol am gyfnod penodol sydd heb ddod i ben eto ymgeisio am y swydd.

Nid yw’r rhai hynny sydd wedi ymgeisio am y swydd hon o fewn y 6 mis diwethaf ac sydd wedi bod yn aflwyddiannus yn gymwys i ymgeisio.

Caniateir i Swyddogion Gwirfoddol sydd wedi cyrraedd Statws Patrôl Annibynnol ac sydd wedi parhau i weithio isafswm nifer yr oriau dyletswydd wythnosol angenrheidiol (4 awr) ymgeisio am swyddi mewnol gwag staff yr heddlu.

Caniateir i staff asiantaeth sydd â dros 12 mis o wasanaeth parhaus (ar amser cyhoeddi’r hysbyseb) ymgeisio am y swydd wag hon.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

SSF Recruitment

 

Cyf:  Rhif SUP 1787